Manifest:

Vier de stad!

Manifest: Vier de stad!

Door de Coronacrisis lijkt de stad tot een stilstand te zijn gekomen. Hoewel er wordt doorgebouwd en doorgewerkt op onze zolderkamertjes en achter schermpjes, bruist Utrecht niet meer zoals vanouds. De energieke ziel is uit de stad.

Maar als je goed luistert, dan hoor je het borrelen in de straten. Met studenten die achter hun schermpje vandaan willen komen en familieleden die elkaar willen bezoeken. Met ondernemers die niet kunnen wachten om hun gasten weer te ontvangen en sporters die hun wekelijkse wedstrijdje weer willen spelen. Zodra we de crisis achter ons hebben gelaten, moet de stad weer gaan bruisen zoals voorheen.

We moeten dan helen wat is stuk gemaakt. Dat vergt tijd, en veel aandacht. Aandacht voor elkaar, voor de ondernemers die het zwaar hebben gehad en voor de psychische problemen die veroorzaakt zijn door de eenzaamheid. We moeten investeren in onze groeiende stad.

Inzet voor verkiezingsprogramma

Dit manifest is een verzameling van ideeën waarmee ik Utrechtse D66’ers wil prikkelen om verder na te denken over de komende vier jaren. Het is mijn inzet voor een nieuw verkiezingsprogramma, wat door de leden van D66 wordt geschreven.

We staan aan de vooravond van een spannende verkiezingsperiode waarin we met een nieuw team van kandidaat-gemeenteraadsleden toewerken naar een fantastisch resultaat. Daarin vraag ik jullie om je stem, om onder mijn leiding te werken aan een Utrecht waarin iedereen zal kunnen zeggen: "wat ben ik trots op mijn stad".

Vier de stad!

Maarten Koning

Manifest:

Vier de stad!

Mijn visie op ons D66

Bij D66 laten wij iedereen vrij, maar niemand vallen. Wij staan open voor verandering en kijken met een progressieve en optimistische blik naar Utrecht. We willen dat mensen die hier wonen en verblijven profiteren van de groei van de stad. 

 

Wij zijn dé partij die de Utrechtse stedelijkheid écht omarmt. Wij zien onze stad als de plek waar mensen van elkaar leren en ideeën uitwisselen. Een stad die bruist van energie en mogelijkheden; niet alleen in het centrum maar juist ook in de wijken; op het Science Park, in Leidsche Rijn en in nieuwe stadswijken. Waarin mensen kunnen ondernemen, sporten, zich ontplooien in musea of culturele uitingen en ontspannen in de kroegen en parken.  We vinden niet alleen dat iedereen toegang moet hebben tot de stad, maar ook dat je in elke buurt binnen tien minuten zoveel mogelijk voorzieningen moet hebben. Dat betekent dat je overal goed kunt wonen of ondernemen, ontspannen, sporten of op avontuur gaan.  

 

We zijn een liberale en sociale partij. We zorgen voor meer plekken in de stad waar je betaalbaar en gezond kan eten, maar laten de keuze aan jou. Door Corona weten we precies hoe belangrijk een fijne, groene buurt is waar je een ommetje kunt maken. Daarom stimuleren we fietsen door de stad, promoten we deelauto’s en maken we buurten autoluw zodat er ruimte komt voor bomen, en voor kinderen om te spelen.

We houden een bedrijf niet overeind na een risicovolle gok die onverhoopt verkeerd uitpakt, maar we zoeken wel actief naar oplossingen om ondernemers die getroffen worden door onverwachtse zaken, zoals de coronacrisis, te helpen.

 

Voor de stad van de toekomst, zien we een sterke rol voor de overheid. Een overheid die naast de Utrechters staat en zorgt voor een klimaat waarin inwoners en ondernemers centraal staan.

 

Als partijleider van D66 Utrecht zal ik transparante keuzes maken. Dit omdat ik zowel in verbinding sta met onze leden als met de inwoners en ondernemers van onze stad. Met een blijvend debat binnen D66 en Utrecht ontwikkelen we steeds nieuwe ideeën. Zo bereiken we resultaten die ons verder brengen. Ik ben altijd bereid tot gesprek: juist ook wanneer je je ongehoord voelt. Of je nu nog maar pas net of al jaren lid bent, of helemaal niet, elke mening is voor mij even belangrijk. Als volksvertegenwoordiger zie ik het als mijn belangrijkste taak om te weten wat er zich in onze stad afspeelt, en de geluiden die er klinken een plek geven in de Raad. Daar kan je mij aan houden.

Tien punten om na de coronacrisis door te investeren:

1. We prioriteren bouwen en realiseren meerdere grote bouwprojecten tegelijk. Zo kunnen we in Papendorp en bij Lunetten/Koningsweg al aan de slag zodat er meer huizen komen voor alle doelgroepen.
2. Starters krijgen een kooppremie voor hun eerste woning. Juist om essentiële beroepen zoals onderwijzers en verpleegkundigen een plek te bieden in de stad.
3. We stimuleren deelauto’s door middel van bijvoorbeeld een gratis proefabonnement voor wie verhuist binnen of naar Utrecht. We investeren meer in nieuwe openbaarvervoerlijnen en fietspaden.
4. Het moet mogelijk worden om een korting op de gemeentelijke heffing te krijgen bij het verbouwen van je huis, als je meteen een grote stap zet in het verduurzamen ervan.
5. We maken meer gemeentelijke investering in een duurzame economie. Door het aanjagen van bijvoorbeeld circulair bouwen.
6. We pakken het grootschalig aan met het duurzaam opwekken van energie. We bouwen de eerste grote zonnevelden en windmolenparken op Utrechts grondgebied.
7. We investeren ongelijk in wijken om gelijke kansen te creëren. Zo verdienen Overvecht en Kanaleneiland extra investeringen.
8. We bevorderen sporten door er meer ruimte voor te bieden. We bouwen meer velden en meer hallen.
9. We geven meer aandacht aan de psychische problemen die er bij Utrechters spelen, en die soms ontstaan of versterkt zijn door eenzaamheid in de Coronaperiode. Hierop is een gemeentelijk actieplan nodig.
10. We zorgen dat we de onderwijsachterstanden die zijn opgelopen door Corona snel inlopen. We laten het onderwijs beter op de arbeidsmarkt aansluiten.

Manifest

Vier de stad!

Door het Coronavirus hebben Utrechters geliefden, banen en ondernemingen verloren. We konden niet samen leren en werken of onze successen vieren met vrienden en familie. Hoewel het voor velen een moeilijk jaar was, toonden we een enorme veerkracht.
Prachtige initiatieven lieten de samenhorigheid in ons Utrecht zien. Op die voet wil ik dat we verder gaan. Om beter uit de crisis te komen, kunnen we nu investeren in vooruitgang.

Ik zie daarbij drie speerpunten: Geef Utrechters de Ruimte, Energie voor Utrecht en Gelijke kansen voor alle Utrechters.

Geeft Utrechters de Ruimte

  1. Iedereen kan betaalbaar wonen in de stad: we zorgen voor koop- en huurwoningen voor elke portemonnee.
  2. In elke buurt kunnen vakmensen en kenniswerkers banen vinden
  3. We zorgen voor meer ruimte voor mensen door auto’s minder ruimte te geven.

Energie voor Utrecht

  1. Een klimaatbeleid zonder wijzend vingertje, maar wel met een uitgestoken hand.
  2. We stappen over onze schaduw heen en ambiëren groot: circulair en energie-positief bouwen, de eerste grote windmolen- en zonneparken op Utrechts grondgebied, lokaal opwekken van energie en concurrentie op de duurzame energiemarkt.

Gelijke kansen voor iedereen

  1. Ongelijk investeren voor gelijke kansen: extra investeringen in Overvecht en Kanaleneiland, spreekuurrechters, een gegarandeerd recht op demonstreren & (psychische) hulp
  2. Onderwijs is de basis van iedere samenleving: kinderdagverblijven vanaf 2 jaar, bedrijven koppelen aan MBO-instellingen vergemakkelijken het vinden van stages & een verdere ontwikkeling van de Uithof.

Geef Utrechters de ruimte

Utrechters moeten centraler komen te staan in het debat over de ruimte van de stad. Inwoners hebben de beste ideeën over hun buurt en zijn bereid te investeren. Met tijd, maar soms ook met geld en met hun eigen energie. Daarvan moeten we gebruik maken. Daarnaast moeten we nagaan welke activiteiten en soorten woningen er in een wijk ontbreken. Binding met een wijk en een complete wijk dragen bij aan leefbaarheid en woongeluk.

De woningnood is een probleem in heel Nederland. Zeker in Utrecht zijn de gevolgen duidelijk te merken. Er is een enorm tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. De stad wordt onbetaalbaar voor middeninkomens, terwijl die juist zo essentieel zijn voor het bruisende en diverse karakter van onze stad. Voor mij is betaalbaar wonen prioriteit nummer een. Bouwen, bouwen, bouwen is mijn motto. Wij willen meer locaties om te bouwen en we willen stimuleren dat er meer gebouwd wordt. Er moet gestart worden met het voorbereiden van nieuwe grote bouwlocaties zoals bij Papendorp en Lunetten-Koningsweg. En, uiteindelijk, in de stadswijk van de toekomst, Rijnenburg. Maar, woningen bouwen is slechts een deel van de oplossing voor een leefbare, groene en betaalbare stad.

Complexe problemen zoals deze hebben nooit eenvoudige oplossingen. Ik wil ook graag op een andere manier bijdragen aan de puzzel. Zo wil ik een kooppremie aanbieden voor starters. Starters op de woningmarkt tot 35 jaar moeten een aanvullende lening kunnen krijgen om wél toegang te krijgen tot koopwoningen. Om die koopwoningen ook beschikbaar te maken moeten we een doorstroom creëren.  Er wordt nu te weinig gebouwd voor mensen die ooit een groot huis nodig hadden, maar wiens woonbehoeften inmiddels zijn veranderd. Deze huishoudens  willen wel doorschuiven naar een kleinere woning, maar kunnen niks passends vinden. Dit lossen we op door in de wijk niet alleen meer woningen te bouwen, maar juist verschillende type woningen die passen bij de behoeften van verschillende inwoners. Zo krijgt iedereen de passende woning waar die recht op heeft. Daarbij moet het woningdelen makkelijker worden gemaakt, en huren eerlijker en goedkoper. Wij zorgen dat toegezien wordt op pandjesbazen en dat ze verleid worden om te investeren in hun woningen.

Nieuwe asfaltplakken aanleggen is iets van de 20e eeuw. Zo ben ik faliekant tegen de verbreding van de A27. Aanpakken van bestaande wegen moet je alleen doen als je er iets voor terugkrijgt. Zoals voor meer ruimte om te wonen, duurzame energieopwekking, of meer groen. Een vernieuwing van de Noordelijke Randweg Utrecht moeten we daarom goed doen, of anders niet. Er is nooit serieus gekeken naar een alternatief dat door Overvechters werden aangedragen, namelijk het bouwen naast en bovenop een (gedeeltelijk) ondertunnelde weg. Dat moet wel gedaan worden voordat er aan verbreden wordt gedacht. Voorbeelden waar dit is gedaan, zoals bij de A2 bij Maastricht en onze eigen Leidsche Rijntunnel laten zien dat dit veel waarde oplevert voor de omgeving.

De uitdagingen van een moderne stad eisen ook een moderne, duurzame visie op mobiliteit. Utrecht werd in 2019 uitgeroepen tot de beste fietsstad van de wereld. Ik ben trots op het feit dat Utrecht een stad is waarin niet de auto, maar de mensen centraal staan. Er moet dus eigenlijk geen geld naar autowegen, maar naar vernieuwingen in het openbaar vervoer.

Ook niet te vergeten is het stilstaand blik dat veel ruimte kost op straat. Ruimte die we ook kunnen gebruiken voor woningbouw, een buurtrestaurantje of meer groen in de wijk. We moeten het deelautogebruik gaan stimuleren. Verhuis je naar of binnen Utrecht, dan moet je tijdelijk de mogelijkheid krijgen om goedkoop van een deelauto en van het openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. Zo verleiden we Utrechters om geen dure auto aan te schaffen. We moeten ook afspraken maken met bedrijven, zodat lease-auto’s minder normaal worden in onze stad. Ook hiervoor is de deelauto namelijk een uitstekend alternatief.

Een investering in het OV verruimt ook de mogelijkheden voor de culturele sector. Door in te zetten op moderne mobiliteit komt er meer ruimte voor festivals en culturele evenementen om plaats te vinden in en aan de rand van de stad.

Energie voor Utrecht

D66 zet koers naar een schone aarde. De rol die wij als gemeente kunnen spelen mag niet worden onderschat. We doen te weinig aan klimaatadaptie en hernieuwbare energie. Nog niet eens 1% van de gemeentelijke begroting gaat ernaartoe. Terwijl wij de laatste generatie zijn die iets kan doen aan de klimaat- en de biodiversiteitscrises.

We focussen bij nieuwbouw erop om het “meteen goed te doen" en voor de bestaande bouw leggen we de nadruk op wat sowieso moet en kan: isoleren, zelf energie opwekken met zonnepanelen, en klimaat adaptief maken van wijken en de openbare ruimte. Dat leidt tot meer comfortabele huizen, een groenere ruimte en een meer leefbare stad.

Er moet meer worden ingezet op circulair en duurzaam bouwen bij het inrichten van de publieke aanbestedingsprocedure. Nieuwe bouwprojecten moeten energieneutraal, of zelfs energiepositief zijn, waarbij er ook consequenties zijn als dit niet zo is. We stellen de hoogste eisen die denkbaar zijn. Daarnaast wekken we energie zoveel mogelijk lokaal op. Er moeten gebieden worden aangewezen voor kleinschalige warmtenetten. Daarbovenop bevorderen we de concurrentie op de markt voor duurzame energie door de toegang te vereenvoudigen. Op dit moment kunnen kleine duurzame energieproducenten met goede ideeën niet doorbreken, voor hen moet het makkelijker worden om bijvoorbeeld kleinschalige en moderne warmtenetten aan te leggen.

Voor de groene koers is draagvlak essentieel. Ik sta voor klimaatbeleid zonder een wijzend vingertje, maar met een uitgestoken hand. Zoals past bij onze partij wil ik van de eigenkracht van de Utrechters uitgaan. Dit betekent dat jij ervoor kiest om je huis of straat te verduurzamen, en de gemeente je daarbij gaat helpen. We maken helder hoe je het kan aanpakken en maken het ook makkelijk om te doen. Ook wil ik meer vrijheden bieden aan de Utrechter die ervoor kiest om duurzaam te bouwen of verbouwen. We maken als gemeente verduurzamen interessant, bijvoorbeeld door korting te geven op gemeentelijke heffingen wanneer je minder energie verbruikt of je huis verduurzaamt.

We koppelen verduurzaming aan andere opgaven in de wijk. We gaan niet alleen wijken aardgasvrij maken, maar we investeren tegelijkertijd in andere zaken. Op die manier maken we deze wijken leefbaarder op élk vlak.

Wat er nog ontbreekt in Utrecht is grootschalige opwekking van duurzame energie. In de afgelopen jaren is het nog maar mondjesmaat gelukt om de grootste daken van bedrijven in onze stad vol te leggen met zonnepanelen. Er staat nog steeds geen windmolen op Utrechtse grond en er is geen enkel groot zonneveld. Ondanks goede bedoelingen gaat het allemaal tergend langzaam. Het is bij dit soort ambities van belang dat we over onze schaduw heen durven stappen. Ik zeg dus “ja!” tegen windmolens en zonnevelden in Rijnenburg. Die kunnen ook op den duur goed samengaan met de stadswijk van de toekomst, die er moet komen in die polder. Als we serieus zijn over onze energie-opgave, dan moeten we het durf hebben om onze dogma’s te laten varen.

Gelijke kansen voor iedereen

Iedereen verdient gelijke kansen. We zien toenemende kansenongelijkheid en grote verschillen tussen wijken. We moeten ongelijk investeren om dat recht te kunnen trekken. Het maakt op dit moment uit waar je geboren bent. Overvecht en Kanaleneiland verdienen extra investeringen. Samen met woningcorporaties kunnen we slimme stappen zetten. Door bijvoorbeeld kluswoningen tegen een lage prijs beschikbaar te stellen, maken ook mensen daar kans op een koopwoning.

D66 gelooft in onderwijs als de stuwende kracht van onze samenleving. Wij hebben altijd gestaan voor goed onderwijs voor iedereen. Peuterscholen moeten vanaf 2 jaar bereikbaar zijn voor ieder kind, om alle gezinnen met jonge kinderen meer flexibiliteit te geven en elke kind de kans op dezelfde start. Daarnaast moet ook de kwaliteit van het onderwijs niet afhankelijk zijn van postcode. Dit betekent dat er meer geld vrijgemaakt moet worden voor scholen met achterstanden, zodat alle kinderen de tijd en zorg krijgen die zij verdienen.

We moeten investeren in elke onderwijsinstelling van Utrecht. Zo moeten we zorgen dat elke MBO student gemakkelijk aan een stage kan komen. Dit kan door de bedrijven en MBO instellingen van Utrecht nog beter aan elkaar te koppelen. Ook het Utrecht Science Park zal de komende jaren moeten groeien en uitbreiden. Als wonen, werken en studeren hier steeds meer samenkomen, zal het voor bedrijven, wetenschappers en studenten nog aantrekkelijker zijn om zich hier te vestigen. Onderwijs is de sleutel naar gelijke kansen voor iedereen.

Gezondheid is vervolgens cruciaal om kansen te kunnen grijpen. Een zwakke gezondheid heeft invloed op school-, werk en andere prestaties. Het is belangrijk dat we de toenemende trend van ongezonde leefstijl weten te keren. De gemeente heeft hierin een grote rol. Deze moet in samenwerking met scholen en sportorganisaties voorlichting en faciliteiten verlenen. Sport komt centraal te staan in de ontwikkeling van onze stad. We organiseren voldoende sportvelden, hallen en zwembaden voor een groeiend aantal inwoners.

Als laatste, heeft een sterke overheid oog voor rechtvaardigheid en zorgt ervoor dat inwoners hun recht ook kunnen halen. Er moeten ‘spreekuurrechters’ komen in Utrecht en ik wil er pal voor staan dat het recht op demonstreren in Utrecht wordt gegarandeerd door de burgemeester.